Priser.

Priser og info.
Priser.

*Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
(FORBEHOLD FEILPRISING)

*Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale,
inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende)
og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre)
samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen,
gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.
(Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1)
Levering.

Levering og info.
Levering.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte,
på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Enkelte varer kan ta opptil 30 dager før annkomst / levering – NB